คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

นายกสมาคม
ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ศ. ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

กรรมการ
ผศ. ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย

กรรมการ
รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ 

กรรมการ
ผศ. นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์

กรรมการ
อ.ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์

กรรมการ
อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

กรรมการ
อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล

กรรมการ
อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น

กรรมการ
ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย

กรรมการ
ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ

กรรมการ
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

กรรมการและประชาสัมพันธ์
 รศ.ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล

กรรมการและปฏิคม
ผศ. ดร.กอบพร บุญนาค

กรรมการและวิชาการ
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการและนายทะเบียน
 ดร.วิโรจน์ ปองธนพิสิฐ

กรรมการและเหรัญญิก
 รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
อ.ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

กรรมการและเลขาธิการ
รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.อาคม ไชยวงศ์คต

Old website