ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

พญ. คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์

รศ. พญ. จันทพงษ์ วะสี

ศ.เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ

รศ. น.สพ. ปานเทพ  รัตนากร

รศ. ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร

รศ. ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์

รศ. ดร.หัสดี อัพภาสกิจ

ร.ต.อ. นพ. รุ่งเรือง  กิจผาติ

Old website