ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

COMMITTEE

ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Viraphng Pranee  Viraphng

รศ. พญ. จันทพงษ์ วะสี

ศ.เกียรติคุณ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ

ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

       
 Radeekorn      

ศ. ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์

ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

อ. ดร.นสพ. กฤษฎา ใจชื้น 

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

       


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
โทร 02-4197306, โทรสาร 02-4124811