ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

COMMITTEE

คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Pranee

นายกสมาคม
ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

อุปนายกสมาคม คนที่ 1
 รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการ
ผศ. ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย

       
     Radeekorn  Alita01

กรรมการ
รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ 

กรรมการ
ผศ. นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์

กรรมการ
อ.ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์

กรรมการ
อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

       
     Supranee

กรรมการ
ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย

กรรมการ
ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ

 กรรมการ
ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ

กรรมการ
ผศ. ดร.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์

       
 Sutchana Tabprasit  AjNavin    

กรรมการ
พ.อ.หญิง ดร.สุชชนา แทบประสิทธิ์

 กรรมการ
 ผศ. ดร.นาวิน ห่อทองคำ

 ประชาสัมพันธ์
รศ. ร.อ. ชัยวัฒน์ กิตติกูล

วิชาการ
รศ. ดร.กอบพร บุญนาค

       
   who    

นายทะเบียนและปฏิคม
 ดร.วิโรจน์ ปองธนพิสิฐ

เหรัญญิก
ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

ผู้ช่วยเหรัญญิก
อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล

เลขาธิการ
ศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

       
Arkom      

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.อาคม ไชยวงศ์คต

เจ้าหน้าที่
น.ส. จินดา กนกสินสมบัติ

 เจ้าหน้าที่
นายธนากร ศรีแสนใช้

 


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
โทร 02-4197306, โทรสาร 02-4124811