ประวัติความเป็นมา

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) หรือชื่อภาษาอังกฤษ คือ The Virology Association (Thailand) ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2533

โดยมีคณะผู้ก่อตั้งคือ

 • ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ
 • พญ. จันทพงษ์ วะสี
 • ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
 • ผศ. เลอสรวง ชวนิชย์


คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก พ.ศ. 2534 - 2536 ได้แก่

 • ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ นายกสมาคม
 • พญ. คุณหญิง อนันต์ นิสาลักษณ์ อุปนายกคนที่ 1
 • พญ. ชื่นฤดี ไชยวสุ อุปนายกคนที่ 2
 • พญ. จันทพงษ์ วะสี เลขาธิการ
 • ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ เหรัญญิก
 • ผศ. เลอสรวง ชวนิชย์ ปฏิคม
 • รศ. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ นายทะเบียน
 • ผศ. สมชาย วิริยะยุทธกร ประชาสัมพันธ์
 • ดร. ชโลบล อยู่สุข วิชาการ
 • พญ. พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์ กรรมการกลาง
 • พญ. ทัศนีย์ เล็บนาค กรรมการกลาง
 • พญ. กานดา วัฒโนภาส กรรมการกลาง
 • นพ. อมร ลีลารัศมี กรรมการกลาง
 • พญ. รพิน สนิทพันธุ์ กรรมการกลาง
 • ดร. เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล กรรมการกลาง

--------------------------------------------------

 • สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534 ณ ห้องบรรยายจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมนานาชาติ The Second Asia-Pacific Congress of Medical Virology ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2534 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร หลังจากมีการประชุม First Asia-Pacific Congress of Medical Virology ครั้งแรกในวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2531 ที่สิงคโปร์

 • การประชุมวิชาการ และการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 จัดเมื่อ 9 ตุลาคม 2535 ณ ห้องประชุม สดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ โดยมีเรื่องที่เป็นการบรรยายพิเศษ คือ ความจำเป็นของมวลวิกฤต (critical mass) ในการศึกษาวิจัยบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านไวรัส บรรยายโดย ศ. ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ผลงานวิจัยรับเชิญ คือ เรื่อง Scrub typhus, Epidemidogy of HIV, Dengue vaccine, JE vaccine, Flow cytometry, PCR, และ HPV
 • การประชุมครั้งที่ 3 จัดเมื่อ 8 ตุลาคม 2536 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ ในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศแด่นักไวรัสวิทยาผู้ริเริ่มงานไวรัส คือ ศ. นพ. ประกอบ ตู้จินดา พญ. คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์ พญ. นาทีรัตน์ สังขวิภา และ พญ.ขนัย ชาติยานันท์ โดย พญ. นาทีรัตน์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของนักไวรัสวิทยาในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โรคไวรัสที่กวาดล้างได้สำเร็จ คือ ไข้ทรพิษ โรคที่กำลังดำเนินการกวาดล้าง คือ โปลิโอ และโรคที่ควบคุมได้โดยวัคซีน ได้แก่ หัด, ตับอักเสบ บี, ไข้สมองอักเสบเจอี โรคที่น่าจะควบคุมได้ คือ ตับอักเสบ เอ, ไข้เลือดออก, อุจจาระร่วงจาก rotavirus, พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดใหญ่ และโรคที่คาดว่าจะเป็นปัญหารุนแรง คือ โรคเอดส์ นักไวรัสวิทยา มีบทบาทในการควบคุมโรค ตั้งแต่ค้นหาเชื้อต้นเหตุ ศึกษาพยาธิกำนิด การติดต่อแพร่ระบาด การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรค การพัฒนาวัคซีน วิจัยวิธีการใช้วัคซีน และประเมินผลความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมและกวาดล้างโรค
 • การประชุมครั้งที่ 4 จัดเมื่อ 9 ธันวาคม 2537 จัดที่ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ บรรยายพิเศษเรื่องพัฒนาการของงานไวรัสวิทยาในประเทศไทย เรื่องวิชาการที่นำเสนอคือ ไข้เลือดออก PCR, HIV และ HPV
  ในการประชุมครั้งที่ 4 นี้ ได้มอบโล่ห์เกียรติยศแด่ท่านอาจารย์นายแพทย์เฉลิม บุรานนท์ และ ศ. พญ. ไพยรัตน์ คุณะเกษม
 • การประชุมครั้งที่ 5 จัดเมื่อ 15 ธันวาคม 2538 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบโล่ห์เกียรติยศแด่ ศ. เกียรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ การบรรยายพิเศษ คือ เรื่อง Update on vaccine เรื่องอื่น ๆ คือ HIV, ไข้เลือดออก และ viral vaccines
 • การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2539 โดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ขอนแก่น นำโดย รศ. ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย จัดที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เรื่องวิชาการที่บรรยาย คือ Emerging viruses, Hepatitis viruses, Rabies, PCR, HIV vaccines และ Herpesviruses
 • การประชุมครั้งที่ 7 จัดเมื่อ 15 ธันวาคม 2540 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ ในปีนี้ได้มอบโล่ห์เกียรติยศแด่ ท่านอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งมีผลงานเรื่องไข้เลือดออกโดดเด่น คือ ศ. นพ. ประสงค์ ตู้จินดา และพญ. สุจิตรา นิมมานนิตย์ การบรรยายวิชาการ คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไวรัสในประเทศไทย, ไข้หวัดใหญ่, วัคซีน, HIV และเรื่องที่น่าสนใจจากผู้เข้าประชุม 4th Asia-Pacific Congress of Medical Virology ที่ประเทศเกาหลีและ 4th International Congress on AIDS in Asia and Pacific ที่ฟิลิปปินส์
 • การประชุมครั้งที่ 8 จัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ โดยมีพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศแด่ ศาสตราจารย์ นพ. มุกดา ตฤษณานนท์ การบรรยายวิชาการ คือ ระบาดวิทยาของโรคไวรัสในประเทศไทย, โปลิโอ, EV71, Influenza, Rabies, Dengue, Respiratory viruses และ Interactive multimedia program
 • การประชุมครั้งที่ 9 จัดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ โดยมอบโล่ห์เกียรติยศแด่ ศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ เรื่องที่บรรยายวิชาการ ได้แก่ Important Viral Disease, HIV characterization, Dengue, JE, เรื่องที่น่าสนใจจากการประชุม X1th International Congress of virology ประเทศออสเตรเลีย ในปีนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย เรื่อง Plant viruses, Shrimp viruses diseases และ Nipha encephalitis outbreak
 • การประชุมวิชาการของสมาคมไวรัสครั้งที่ 10 จัดร่วมกับ International Conference on New Vaccine and Antiviral Drugs ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2543 ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จัดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง Nipha virus encephalitis โดย Professor Ken Lam จากมาเลเชีย, Emerging Influenza viruses โดย Prof. Ken Shortridge จากฮ่องกง เรื่อง New Vaccines, Anti-Retroviral Drugs, HIV, Influenza, Quality system
 • การประชุม ครั้งที่ 11 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2544 ที่ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรคไวรัส และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 • การประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมครั้งที่15 ได้จัดในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรม Royal River โดยหัวข้อของการประชุมวิชาการ ครั้งนี้คือ New Technology for Virus Diagnosis and Vaccine Development
 • การประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 16 ของสมาคมไวรัสวิทยาในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โรงแรม The Twin Towers ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4
 • สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่ (International Emerging Infections Program, IEIP)
  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC) จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ ใน
  หัวข้อ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-8
  เมษายน พ.ศ. 2559

   

 • การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 -ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558:ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด
  กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 -17-18 พฤศจิกายน 2559 : ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 • งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 27 - 23-24 พ.ย.2560 : ณ โรงแรม SD avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านไวรัส และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. สนับสนุนการศึกษา งานวิจัยและงานบริการด้านไวรัส ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษา ป้องกันและควบคุม
 4. ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานของราชการและองค์กรต่าง ๆในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
 5. ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานไวรัส
 6. บริการวิชาการแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
โทร 02-4197306, โทรสาร 02-4124811