foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

To The Virology Association,
Greetings from Virology Congress 2017!!

The purpose of this letter is to formally invite to collaborate with the “World Congress on Virology & Infectious Diseases”during November 20-22, 2017 in Miami, Florida, USA hosted by Innvovinc International.
 

logo2คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Committee of The Virology Association (Thailand)
 เมษายน 2558 - มีนาคม 2560

 

 

ที่ปรึกษา

 1. รศ. พญ.จันทพงษ์ วะสี
 2. พญ. คุณหญิงอนันต์ นิสาลักษณ์
 3. พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
 4. ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
 5. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
 6. รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
 7. รศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
 8. ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์
 9. ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
 10. ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

...........................................

 1. นายกสมาคม ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ 
 2. อุปนายกสมาคม คนที่ 1 รศ. ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
 3. อุปนายกสมาคม คนที่ 2 รศ. ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
 4. เหรัญญิก รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
 5. ปฏิคม พ.อ. หญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
 6. นายทะเบียน รศ. ดร.สนทนา ศิริตันติกร
 7. ประชาสัมพันธ์ รศ. ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล
 8. วิชาการ ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
 9. เลขาธิการ ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

กรรมการกลาง

 1. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
 2. รศ. ดร.หัสดี อัพภาสกิจ
 3. ผศ. ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย
 4. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์
 5. ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์
 6. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
 7. ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์
 8. ดร.กอบพร บุญนาค
 9. ดร.อลิตา คงชนะกุล
 10. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

ประวัติความเป็นมา

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) หรือชื่อภาษาอังกฤษ คือ The Virology Association (Thailand) ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2533

โดยมีคณะผู้ก่อตั้งคือ

 • ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ
 • พญ. จันทพงษ์ วะสี
 • ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
 • ผศ. เลอสรวง ชวนิชย์
Read more...

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านไวรัส และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. สนับสนุนการศึกษา งานวิจัยและงานบริการด้านไวรัส ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษา ป้องกันและควบคุม
 4. ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานของราชการและองค์กรต่าง ๆในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
 5. ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานไวรัส
 6. บริการวิชาการแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
Committee Thaiviro.org
นายกสมาคม prasert.tho@mahidol.ac.th         ภาควิชาจุลชีววิทยา ...
Read more
รศ.ดร.ภาวพันธ์  ภัทรโกศล
Committee Thaiviro.org
อุปนายกสมาคม คนที่ 1 Parvapan.B@chula.ac.th                         ...
Read more
รศ.ดร.วีระพงศ์   ลุลิตานนท์
Committee Thaiviro.org
อุปนายกฯ คนที่ 2 viraphng@kku.ac.th ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์  ...
Read more
รศ.ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล
Committee Thaiviro.org
เหรัญญิก sudaloui@yahoo.com                          ...
Read more
พ.อ.หญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
Committee Thaiviro.org
ปฏิคม thippawanc@afrims.orgสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ถ.ราชวิถี ...
Read more
รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร
Committee Thaiviro.org
นายทะเบียน sontana.sir@mahidol.ac.th                                    ...
Read more
รศ.ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล
Committee Thaiviro.org
ประชาสัมพันธ์ fscicvk@ku.ac.th                                    ...
Read more
ศ.นพ. ประเสริฐ  เอื้อวรากุล
Committee Thaiviro.org
วิชาการ prasert.aue@mahidol.ac.th.th  
Read more
ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
Committee Thaiviro.org
เลขาธิการ
Read more

กรรมการกลาง

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
committee
กรรมการกลาง drrungruengk@hotmail.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธาณสุข ...
Read more
รศ.ดร.หัสดี อัพภาสกิจ
committee
กรรมการกลาง hadsdee.a@psu.ac.th ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ...
Read more
ผศ. ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย
committee
กรรมการกลาง
Read more
ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์
committee
กรรมการกลาง ake_naza@yahoo.com
Read more
ดร.รดีกร อัครวงศาพัฒน์
committee
กรรมการกลาง radeekorn.akk@mahidol.ac.th
Read more
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
committee
กรรมการกลาง anan.jon@biotec.or.th
Read more
ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์
committee
กรรมการกลาง wiriyarat@yahoo.com
Read more
ดร.กอบพร บุญนาค
committee
กรรมการกลาง
Read more
ดร.อลิตา คงชนะกุล
committee
กรรมการกลาง alita.kon@mahidol.ac.th
Read more
ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
committee
กรรมการกลาง hatairat.ler@mahidol.ac.th
Read more